Kristlik Mõttevõra
PUHAS SÜDA. PUHTAD MÕTTED.

Mida me usume

 • Meie loomus on sünnipäraselt rikutud, mis tuleneb põlvnemisest ja on loomuselt pidevalt kalduv kurjale ega suuda omas jõust ja tegude kaudu patust pöörduda.
 • Kristuse ohver toodi meie lunastuseks üks kord kõikide pattude eest ja on ainus võimalus meie täielikuks lepituseks
 • Kristus tõusis surnuist üles ja ta elab.
 • Püha Vaim on oma olemuselt üks Isa ja Pojaga ning igavene Jumal.
 • Inimeselt ei nõuta millegi sellise uskumist, mida ei ole kirjas piiblis ja pole päästmiseks vaja.
 • Inimene ei pea avaldama patte teiste ees, vaid tunnistama oma patud Jumalale.
 • Inimene saab õigeks Jumala ees usu läbi armust päris muidu Kristuse teenete tõttu, mitte inimese oma tegude või ärateenimise kaudu.
 • Kristlane ei pea järgima käsuõpetust ega dekaloogi (10 käsku) ega kohustuma Moosese seaduse 248 käsust ja 365 keelust (613 sätet).
 • Jumal kutsub inimest, puhastab teda patust, mõistab õigeks ja aitab usus edasi areneda.
 • Kristlane saab nõustaja jumaliku ühtsuse kolmanda isku näol, - Püha Vaimu, mis on ühtlasi tunnusmärk.
 • Kristlane ei pea ennast taga sundima, kuna Püha Vaimu abil ta tahab head teha. Õigeksmõistetu hea tahte igatsus tekib Jumala väe toimel.
 • Kristlane suudab usus püsida üksnes Jumala abiga tema väe mõjul, mis toimib tema sees. Püha Vaim paneb kristlase südamesse jumaliku armastuse, toob õige tunnetuse, mõistmise ning juhtimise.
 • Piibel on inspireeritud Püha Vaimu poolt. Piibel on pühakiri, autoriteetne ja autentne.
 • Jumalateenistuse kord võib erineda kui see ei ole vastuolus piibliga ja toimub ühel meelel. 
 • Kõik annetused on üksnes vabatahtlikud. Kristlastel ei ole õigust koguda ega kohustust maksta kümnist, kuna leviidid kogusid kümnist templiteenistuse korraldamiseks. Ka algkogudus ei kogunud kümnist.
 • Homoseksuaalsus on piibli järgi patt, mida käsitletakse läbi kogu pühakirja ühtviisi hukkamõistvalt. Kristlikus elus ja praktikas ei saa pattu tolereerida.